Data: 09.12.2023

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Mod de acordare reducere 40% la folosirea cuponului BLACK40.

Perioada de desfăşurare a campaniei promoţionale

Campania BLACK40 se desfăşoara în perioada 09.12.2023 - 21.12.2023 prin folosirea cuponului de reducere aşa cum apare trecut/descris în regulament.
Pentru evitarea oricărui dubiu acest cupon de reducere nu este disponibil/valabil în reţeaua de parteneri atât cu magazine fizice cât şi online ci doar în shop-ul MARKETPLACE4YOU.RO.

DESCRIERE GENERALĂ A CAMPANIEI

La prezenta campanie promoţionalã poate participa orice persoană fizicã cu vârsta de peste 18 (optsprezece) ani.
Toţi clienţii care cumpãrã orice produs participant indiferent de valoare care se regãseşte în lista produselor participante şi sunt însoţite de eticheta neagră la prezenta campanie folosind cuponul de reducere BLACK40 primesc o reducere de 40% direct în coşul de cumpărături la valoarea cumulată în respectivul coş.
La această campanie nu participă produsele din categoria" LA REDUCERE ".

ORGANIZATOR CAMPANIE PROMOŢIONALĂ

 1. Organizatorul campaniei BLACK40 este: S.C. MEDIA DESIGN SRL persoană juridică romậnă, cu sediul ĩn Strada Locotenent Colonel Pretorian, Nr.3, Zalău, Sălaj ĩnmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J31/624/2007, având Cod Unic de Inregistrare RO
  22252840 denumit în continuare „Organizatorul”.
 2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind
  obligatoriu pentru toţi participanţii (denumiți „Participanți” sau „Clienți”).
  Prezentul regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã ȋn format electronic, prin accesarea link-ului https://marketplace4you.ro/regulament-campanie-black40/. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau
  întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a acesteia. Orice modificãri/completãri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate cãtre public prin publicarea pe site-ul

MODALITATE DE PARTICIPARE

Cuponul de reducere BLACK40 este valabil doar la achiziţia produselor din shop-ul online MARKETPLACE4YOU.RO. Cuponul este valabil pentru achiziţia tuturor produselor afişate online ( cu excepţia produselor din categoria LA REDUCERE ).
Clientul trebuie să folosească cuponul direct în coş pentru a beneficia de reducerea menţionată.

RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 1. Imposibilitatea Clientului de a folosi cuponul de reducere din motive independente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de
  orice răspundere.
 2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către Client şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu produsele achiziţonate.

FORŢA MAJORĂ

 1. Dacă o situaţie de forţă majoră – definitã conform legii - împiedică sau întârzie total sau parţial executarea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Codului Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.
 2. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevãzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţã majorã, inclusiv în cazul imposibilitãţii Organizatorului, din motive independente de voinţa lor, de a asigura desfãşurarea în bune condiţii a Campaniei.
 3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendatã oricând în baza liberei decizii a
  Organizatorului, cu condiţia ca acesta sã comunice în prealabil o astfel de situaţie şi cu respectarea Art. 1.2 de mai sus.

ERORI ALE MATERIALELOR PROMOȚIONALE

În caz de neconcordanță între prevederile existente pe materialele publicitare și prezentul Regulament, prevederile prezentului
Regulament vor prevala.

ALTE CLAUZE

 1. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.
 2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.